Lightwind Kites

Reset
Ozone Zephyr V5
  • 17m
Ozone Zephyr V5
$2,549.00
Cabrinha Contra 2018
  • 15m
  • 17m
Cabrinha Contra 2018
from $1,569.00 $1,969.00
Liquid Force Solo V3
  • 9m
Liquid Force Solo V3
from $1,499.00
Chrono V3 Ultralight
  • 13m
Chrono V3 Ultralight
from $2,899.00
Cabrinha Contra 2019
  • 13m
  • 15m
  • 17m
Cabrinha Contra 2019
from $2,120.00
Ozone Chrono V3
  • 11m
Ozone Chrono V3
from $2,699.00