Lightwind Kites

Reset
Ozone Zephyr V5
Extra 20% OFF $2,549.00
Cabrinha Contra 2019
  • 17m
Cabrinha Contra 2019
Extra 20% OFF from $1,799.00 $2,120.00
Cabrinha Contra 2018
Extra 20% OFF $1,378.30
Liquid Force Solo V3
  • 9m
Liquid Force Solo V3
Extra 20% OFF from $1,499.00
Core XR6 LW
  • 17m
Core XR6 LW
Extra 20% OFF from $2,619.00
Chrono V3 Ultralight
  • 13m
Chrono V3 Ultralight
Extra 20% OFF from $2,899.00
Ozone Hyperlink V1 Ultralight
Extra 20% OFF $2,199.00
Ozone Chrono V3
Extra 20% OFF $2,699.00
Ozone Hyperlink V1
Extra 20% OFF $1,849.00