Lightwind Kites

Reset
Ozone Alpha V1 Kite Only
  • 14m
  • 16m
Ozone Alpha V1 Kite Only
20% OFF from $1,146.00 $1,349.00
Ozone Zephyr V6
  • 17m
Ozone Zephyr V6
20% OFF $2,649.00
Liquid Force Solo V3
  • 9m
Liquid Force Solo V3
20% OFF $1,729.00
Cabrinha Contra 2020
  • 13m
Cabrinha Contra 2020
from $1,650.00 $2,360.00
Ozone Alpha V2 Kite Only
  • 10m
  • 12m
Ozone Alpha V2 Kite Only
20% OFF from $1,449.00
Core XR6 LW
20% OFF $2,999.00