Kitesurfing Kites

Reset
Ozone Ignition V2 Trainer Kite
 • 1.5m
 • 2.0m
 • 2.5m
 • 3.0m
Cabrinha Switchblade 2017
 • 10m
 • 11m
Cabrinha Switchblade 2017
from $1,077.00 $1,539.00
Cabrinha FX 2017
 • 10m
 • 14m
Cabrinha FX 2017
from $1,007.00 $1,439.00
Cabrinha Drifter 2017
 • 11m
 • 13m
Cabrinha Drifter 2017
from $1,014.00 $1,449.00
Slingshot RPM 2017
 • 10m
 • 11m
 • 14m
Slingshot RPM 2017
from $944.00 $1,349.00
Ozone Edge V9
 • 8m
 • 10m
 • 11m
 • 13m
Ozone Edge V9
from $1,749.00
Core XR5
 • 9m
 • 10m
 • 11m
 • 12m
Core XR5
from $1,709.00
Cabrinha Radar 2017
 • 10m
Cabrinha Radar 2017
from $755.00 $1,079.00
Cabrinha Drifter 2018
 • 11
Cabrinha Drifter 2018
from $999.00 $1,299.00
Slingshot RPM 2015
 • 9m
Slingshot RPM 2015
from $774.00 $1,549.00
Slingshot Rally 2017
 • 10m
Slingshot Rally 2017
from $863.00 $1,439.00
Ozone Zephyr V5
 • 17m
Ozone Zephyr V5
$2,549.00
Ozone Reo V4
 • 9m
Ozone Reo V4
from $999.00 $1,289.00
Core XR4
 • 11m
Core XR4
from $1,063.00 $1,519.00
Ozone Edge V8
 • 10m
Ozone Edge V8
from $1,549.00
Core GTS4
$1,249.00
Cabrinha FX 2018
 • 9m
Cabrinha FX 2018
from $1,129.00 $1,409.00
Ozone Alpha V1 Kite Only
 • 4m
 • 6m
 • 8m
 • 10m
 • 12m
Ozone Reo V5
 • 5m
 • 6m
 • 7m
 • 8m
 • 9m
 • 10m
 • 12m
Ozone Reo V5
from $1,499.00
Ozone Enduro V1
 • 6m
Ozone Enduro V1
from $874.00 $1,249.00
Ozone Catalyst V1 Kite Only
 • 6m
 • 7m
 • 8m
 • 9m
Ozone Catalyst V1 Kite Only
from $799.00 $1,049.00